27/11/2018

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 10464/VPCP-KGVX ngày 29/10/2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc bổ sung Vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ vào danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển thành Khu du lịch quốc gia theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (gửi kèm theo Tờ trình số 258/TTr-BVHTTDL ngày 22/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Về vấn đề này, sau khi nghiên cứu nội dung Tờ trình và nội dung Đề án, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ.


Vườn quốc gia Xuân Sơn. (Nguồn: Internet)

Cụ thể, Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương bổ sung Vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ vào danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển thành Khu du lịch quốc gia theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 như đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 258/TTr-BVHTTDL ngày 22/10/2018 nêu trên.

Trường hợp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện việc lập quy hoạch chuyên ngành du lịch phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; đồng thời cần tổ chức lập, thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch xây dựng Vườn quốc gia Xuân Sơn tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Du lịch Dubai, Du lịch Nhật bản, Du lịch singapore, Du lịch Trung Quốc

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 242

Tất cả: 95,780