02/10/2018

 Ngày 20/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2401/QĐ-UBND về việc phê duyệt 30 công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành biệt phái đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ kể từ ngày 25/9/2018.

 

 

Thời hạn cử biệt phái từ 1 năm đến 2 năm. Công chức, viên chức được cử biệt phái đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ thuộc biên chế của các sở, ban, ngành cử biệt phái, thực hiện trách nhiệm và được đảm bảo quyền lợi theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành có công chức, viên chức biệt phái đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Đồng thời căn cứ danh sách phê duyệt, ban hành Quyết định cử biệt phái công chức đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với số lượng phù hợp với tình hình thực tế và có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho công chức, viên chức khi hết thời hạn biệt phái, có trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi khác của công chức, viên chức được cử biệt phái.

Danh sách cụ thể: /Uploads/files/DANH-S%c3%81CH-BI%e1%bb%86T-PH%c3%81I.xls

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 354

Tất cả: 95,753