19/11/2019

Ngày 21/10/2019, UBND tỉnh ban hành Đề án số 4782/ĐA-UBND về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2019 - 2021. 

 

 

Theo đó, giai đoạn 2019 - 2021, toàn tỉnh thực hiện sắp xếp tổng số 80 ĐVHC cấp xã (gồm: 75 xã, 4 phường và 1 thị trấn), trong đó 39 xã thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 và 41 ĐVHC cấp xã khác liền kề. Số lượng ĐVHC cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp là 225 đơn vị, giảm 51 xã và 1 phường so với trước khi sắp xếp.

Đối với số cán bộ công chức các ĐVHC sau khi sắp xếp là 1.466 người; số cán bộ, công chức bố trí theo quy định hiện tại ở 28 ĐVHC mới (14 ĐVHC cấp xã loại 1; 11 ĐVHC cấp xã loại 2; 3 ĐVHC cấp xã loại 3) là 610 người; số dôi dư so với biên chế quy định: 856 người.

Tổng số người hoạt động không chuyên trách cấp xã chịu ảnh hưởng do sắp xếp ĐVHC cấp xã là 874 người. Trong đó, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã được bố trí theo quy định phân loại xã sau khi sắp xếp là 274 người; số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư sau khi sắp xếp ĐVHC cấp xã là 600 người.

Phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp cụ thể như sau: Các chức danh cấp phó là cán bộ cấp xã (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND cấp xã), sau khi ĐVHC mới thành lập bố trí tăng số lượng so với quy định. Các chức danh cấp trưởng tương ứng dôi dư do sắp xếp ĐVHC chuyển sang giữ chức danh cấp phó ở ĐVHC mới thành lập.

Các chức danh trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, Trưởng công an, Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã (do chức danh cấp phó là người hoạt động không chuyên trách, hưởng chế độ phụ cấp) dôi dư do sắp xếp ĐVHC, căn cứ bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ, tiếp nhận, bố trí vào các chức danh công chức phù hợp với bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ ở ĐVHC cấp xã hình thành mới.

Số lượng các chức danh công chức cấp xã ở ĐVHC cấp xã mới hình thành bao gồm số lượng của chức danh công chức tương ứng ở ĐVHC cấp xã trước khi sắp xếp, sáp nhập và các trường hợp tiếp nhận từ các chức danh trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, Trưởng công an, Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã.

Phương án giải quyết cán bộ, công chức cấp xã dôi dư: Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ ở các ĐVHC thuộc diện sắp xếp. Sau khi thực hiện rà soát các ĐVHC cấp xã, số cán bộ, công chức cấp xã các ĐVHC sắp xếp nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP (năm 2020) và nghỉ hưu đúng tuổi đến năm 2024. Thực hiện điều chuyển công chức từ ĐVHC cấp xã sắp xếp sang ĐVHC cấp xã còn thiếu công chức, đảm bảo về đúng số lượng theo quy định.

Để ĐVHC cấp xã mới bảo đảm đi vào hoạt động, ổn định, hiệu quả, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Phú Thọ, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh quy định số lượng vị trí việc làm, sắp xếp, kiện toàn tổ chức ở các ĐVHC cấp xã hình thành mới đảm bảo các ĐVHC cấp xã mới hình thành đi vào hoạt động đúng quy định, đạt hiệu quả. Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp dự toán kinh phí việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 báo cáo UBND tỉnh; cấp và hướng dẫn quyết toán kinh phí theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục tổ chức tuyên truyền việc tổ chức thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội từ nay đến năm 2021; phối hợp với các sở, ngành liên quan kịp thời đăng tải các thông tin về thủ tục chuyển đổi giấy tờ, kịp thời chuyển tải thông tin đến các tổ chức, công dân.

Các sở, ngành trong tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp UBND cấp huyện và sở, ngành liên quan để tổ chức triển khai thực hiện Đề án đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên tất cả lĩnh vực liên quan đến sắp xếp ĐVHC cấp xã. UBND các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện sắp xếp để ĐVHC cấp xã mới thành lập đi vào hoạt động theo quy định; ĐVHC cấp xã mới hoạt động đảm bảo hiệu lực, hiệu quả ngay từ những ngày đầu hoạt động; quản lý chặt chẽ cơ sở làm việc và các tài sản dôi dư do sắp xếp ĐVHC, có phương án sử dụng hiệu quả, đúng mục đích đối với các tài sản dôi dư; phối hợp với các cơ quan liên quan, tiến hành đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã làm cơ sở xây dựng phương án sắp xếp bố trí số lượng vị trí việc làm đối với các chức danh cán bộ, công chức cấp xã thành lập mới đảm bảo về chất lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn, báo cáo UBND tỉnh quyết định.

/Uploads/files/4782-da-ubnd_signed.pdf

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 66

Tất cả: 95,804