26/11/2018

Ngày 18/10/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4708/KH-UBND về việc Sắp xếp, sáp nhập tổng thể các khu dân cư trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2019.

 

 

Kế hoạch nhằm kiện toàn tổng thể các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đảm bảo hợp lý về tiêu chuẩn, tổ chức, số lượng; thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm số lượng thôn, tổ dân phố tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, các khu dân cư đạt dưới 50% tiêu chuẩn về số hộ dân quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phải thực hiện sắp xếp, sáp nhập với khu dân cư liền kề. Khu dân cư mới được thành lập sau sáp nhập phải đảm bảo có số hộ dân cư đạt từ 50% trở lên so với tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BNV.

Lộ trình thực hiện cụ thể: Năm 2018, UBND xã, phường, thị trấn hoàn thành việc xây dựng Đề án sáp nhập, thành lập khu dân cư mới; chỉ đạo các khu dân cư tiến hành lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân của các khu dân cư tiến hành sáp nhập.

Năm 2019, UBND các huyện, thành, thị xây dựng Đề án tổng thể việc sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh thông qua Đề án tổng thể sáp nhập các khu dân cư. UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn kiện toàn xong tổ chức ở các khu dân cư sau khi sáp nhập, hoàn thành trong tháng 9 năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện, thành, thị trong việc xây dựng Đề án sáp nhập các khu dân cư; hướng dẫn quy trình, thủ tục trình đề án đến cấp có thẩm quyền theo quy định. Thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời chỉ đạo khắc phục.

Các sở, ngành khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp UBND các huyện, thành, thị để tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND các huyện, thành, thị căn cứ Kế hoạch, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng Đề án triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

 

Tài liệu kèm theo /Uploads/files/KH-sap-xep%2c-sap-nhap-cac-khu-dan-cu-tren-dia-ban-tinh.doc

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 81

Tất cả: 95,821