07/01/2021

1. Thủ tục: “Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng” thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

a. Trình tự thực hiện:

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch bằng văn bản gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại cổng dịch vụ công tỉnh Phú Thọ hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (https://phutho.vnptigate.vn/; https://dichvucong.gov.vn/)

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tiếp nhận và kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng, các thông tin khác liên quan đến quy hoạch và cung cấp thông tin quy hoạch, chuyển kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

- Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Xây dựng thông báo cho tổ chức, cá nhân về cách thức nộp phí, lệ phí và trả kết quả theo quy định.

          b. Cách thức thực hiện:

Gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại cổng dịch vụ công tỉnh Phú Thọ hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ (https://phutho.vnptigate.vn/; https://dichvucong.gov.vn/)

          c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin).

          *  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân.

          e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng

          g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch.

          h. Phí, lệ phí

- Lệ phí và phí: Không quy định

- Chi phí thực tế (tài liệu, in ấn, trích lục...).

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 19/11/2018 sửa đổi một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

- Quyết định số số 808/QĐ-BXD ngày 17/6/2020 về việc công bố thủ tục hành chính về việc công bố thủ tục hành chính “cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng” thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng”.

 

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 61

Tất cả: 233,761