09/10/2019

6. Thủ tục đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng)

 

1. Trình tự thực hiện:

Tổ chức tham gia các hoạt động xây dựng không thuộc đối tượng được cấp chứng chỉ năng lực nộp hồ sơ đề nghị đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ để được xem xét, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng thông báo một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị đăng tải thông tin hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: 398, đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.  Điện thoại: 02102222555-105).

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

(1) Trường hợp đăng tải thông tin năng lực:

- Bản đề nghị đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 13 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc tài liệu tương đương của tổ chức do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Tệp tin chứa bản scan màu có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của các cá nhân chủ trì các bộ môn trong tổ chức;

- Tệp tin chứa bản scan màu có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu). Trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị đăng tải thông tin cung cấp tài liệu gốc để đối chiếu.

(2) Trường hợp thay đổi, bổ sung thông tin năng lực:

- Văn bản cung cấp các nội dung điều chỉnh kèm theo tệp tin chứa bản scan màu có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) tài liệu liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có địa chỉ trụ sở chính tại địa phương.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông tin năng lực hoạt động xây dựng được đăng tải trên website của Sở Xây dựng.

8. Phí, Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đề nghị đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 13 Thông tư số 17/2016/TT-BXD

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

 

 

Phụ lục số 13

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

TÊN TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

…….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

BẢN ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG TẢI THÔNG TIN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(dùng cho Tổ chức (*))

 

Kính gửi: Tên cơ quan có thẩm quyền

1. Tên tổ chức: …………………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………… Số fax: …………………………………

Email: ………………………………………….. Website: ……………………………

3. Địa chỉ văn phòng đại diện, Văn phòng chi nhánh (nếu có): ………………………

4. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: ………………………………….. Chức vụ: ………………………………

5. Quyết định thành lập:

Số: ……………..ngày: ……………………… Cơ quan ban hành: ……………………

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Số: …………………… ngày cấp: ………………… Cơ quan cấp: .................................

7. Vốn Điều lệ: ………………………………………………………………………….

8. Số lượng cán bộ chủ chốt của Tổ chức: …………………người.

Trong đó:

+ Trên đại học: ………………..người.

+ Đại học: ……………………...người.

9. Nội dung đề nghị đăng tải thông tin:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin kê khai ở trên là đúng sự thật, nếu sai chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC
(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(*) Mẫu này dành cho các tổ chức tham gia các hoạt động xây dựng ngoài các lĩnh vực có yêu cầu chứng chỉ năng lực và nhà thầu nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng ở Việt Nam.

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 16

Tất cả: 233,640